Pojistné podmínky - PojisteniNaPokuty.cz

Do 31.12.2019 máte poslední možnost sjednat Pojištění Na Pokuty za stávající ceny!

Pojistné podmínky

Motoristické vzájemné pojišťovny, IČ: 02086166 se sídlem Praha 1, Nové Město, Václavské náměstí 832/19, (dále jen „pojišťovna“), pojistný tarif řidič

I. VYMEZENÍ PŮSOBNOSTI POJIŠTĚNÍ

Pojištění se vztahuje na veškeré případy, kdy je pojištěný podezřelý ze spáchání některého z následujících
přestupků v souvislosti s řízením motorového vozidla o celkové hmotnosti nepřevyšující 3 500 kg:

 • porušení povinnosti být za jízdy připoután bezpečnostním pásem nebo užít ochrannou přilbu, dle
  § 125c odst. 1 písm. k) silničního zákona
 • přestupku spočívajícím v překročení nejvyšší dovolené rychlosti při řízení vozidla dle § 125c odst. 1
  písm. f) bod 2, 3 a 4 silničního zákona
 • přestupku spočívajícím v držení hovorového či záznamového zařízení při řízení vozidla rukou nebo
  jinou částí těla, dle § 125c odst. 1 písm. f) bod 1 silničního zákona
 • z přestupku spočívajícím v porušení povinnosti zastavit při řízení vozidla vozidlo na signál, který
  přikazuje zastavit vozidlo, nebo na pokyn „Stůj!“, daný při řízení nebo usměrňování provozu na
  pozemních komunikacích osobou k tomu oprávněnou, dle § 125c odst. 1 písm. f) bod 5 silničního
  zákona, nebo porušení povinnosti respektovat dopravní značku P6, „Stůj, dej přednost v jízdě!“, dle
  § 125c odst. 1 písm. k) silničního zákona
 • přestupku spočívajícím v předjíždění v místě, kde je tak místní, obecnou či přechodnou úpravou,
  zakázáno, dle § 125c odst. 1 písm. f) bod 7, písm. k) silničního zákona
 • přestupku spočívajícím v neoprávněném vjetí na železniční přejezd v případech, kdy je to zakázáno,
  dle § 125c odst. 1 písm. f) bod 9, písm. k) silničního zákona
 • přestupku spočívajícím v nezastavení vozidla před přechodem pro chodce v případech, kdy je řidič
  povinen tak učinit, dle § 125c odst. 1 písm. f) bod 6 silničního zákona
 • přestupku spočívajícím v řízení vozidla, na kterém není umístěna registrační značka, dle § 125c odst.
  1 písm. a) bod 1 silničního zákona
 • přestupku spočívajícím v řízení vozidla, jehož registrační značka je zakryta, nečitelná nebo
  upravena, dle § 125c odst. 1 písm. a) bod 2 silničního zákona
 • přestupku spočívajícím v neoprávněném zastavení či stání vozidla dle § 125c odst. 1 písm. k)
  silničního zákona
 • přestupku spočívajícím v řízení vozidla, které je technicky nezpůsobilé k provozu na pozemních
  komunikacích tak závažným způsobem, že bezprostředně ohrožuje ostatní účastníky provozu na
  pozemních komunikacích, dle § 125c odst. 1 písm. a) bod 3 silničního zákona
 • přestupku spočívajícím nedání přednosti v jízdě při řízení vozidla v případech, kdy je tak povinen
  učinit, dle § 125c odst. 1 písm. f) bod 8 silničního zákona
 • všech správních deliktů dle § 125f silničního zákona

II. ROZSAH POJISTNÉHO KRYTÍ

Pojišťovna se zavazuje, v případě splnění podmínek stanovených těmito pojistnými podmínkami, uhradit za
pojištěného pokutu ve výši uložené správním orgánem v případě, že je tato pravomocně uložena a není
možné, anebo pojišťovna nemá v úmyslu, využít ve věci další opravné prostředky.
Dále se pojišťovna zavazuje, že v případě poskytnuté obhajoby v řízení o správním deliktu nebo v následném
soudním řízení, uhradí související náklady, tj. soudní poplatky a náhrady nákladů právního zastoupení, které
pojišťovna realizuje prostřednictvím svých zaměstnanců nebo smluvních partnerů.

III. POVINNOSTI POJIŠTĚNÉHO

Pojištěný je povinen zejména:

 • Umožnit pojišťovně zastupovat obviněný subjekt a odvrátit tak nutnost platby pojistného plnění
 • Veškeré pojištěnému, či jinému subjektu, který je pro jednání obviněného obviněn, doručené
  písemnosti postoupit pojišťovně ve lhůtě dvou dnů; tato povinnost se vztahuje i pro písemnosti
  doručené za použití institutu náhradního doručení („fikce doručení“)
 • Udělit pojišťovně, nebo pojišťovnou určenému subjektu, procesní plnou moc
 • Veškeré vlastní úkony v řízení konzultovat s pojišťovnou a řídit se jejími pokyny
 • Nevyjadřovat se ke spáchanému přestupku u orgánu policie, obecní policie, nebo správního orgánu

IV. VÝLUKY

Pojišťovna pojistné plnění neposkytne, měl-li být přestupek, na který by se jinak působnost pojištění
vztahovala, spáchán v souvislosti s požitím alkoholických nápojů či jiné návykové látky. Odmítne-li se
pojištěný podrobit vyšetření, zda při řízení vozidla nebyl ovlivněn alkoholem nebo jinou návykovou látkou,
má se za to, že alkoholem či návykovou látkou ovlivněn byl.
Pojišťovna pojistné plnění neposkytne, měl-li přestupek, na který by se jinak působnost pojištění vztahovala,
být spáchán v době, kdy pojištění nebylo sjednáno, nebylo uhrazeno, bylo uhrazeno právě toho dne, nebo
uplynula doba pojistného období. Pojištění je platné ode dne následujícího po dni, kterého bylo na účet
pojišťovny připsáno pojistné plnění v pojišťovnou stanovené výši, a platí po dobu jednoho kalendářního
roku.

V. AKCEPTACE

Tyto pojistné podmínky jsou závazné pro pojištěného i pro pojišťovnu; pojištěný odesláním pojistného na
účet pojišťovny akceptuje tyto pojistné podmínky i stanovy pojišťovny

Nakupte dárkový poukaz
pro vaše nejbližší

Objednat poukaz