Pojistné podmínky tarifu OPTIMAL - PojisteniNaPokuty.cz

Pojistné podmínky tarifu optimal

Motoristické vzájemné pojišťovny, IČ: 02086166 se sídlem Praha 1, Nové Město, Václavské náměstí 832/19, (dále jen „pojišťovna“), pojistný tarif optimal

I.
VYMEZENÍ PŮSOBNOSTI POJIŠTĚNÍ

Pojištění se vztahuje na veškeré případy, kdy je pojištěný podezřelý ze spáchání některého z následujících přestupků v souvislosti s řízením motorového vozidla o celkové hmotnosti nepřevyšující 3 500 kg:

 • porušení povinnosti být za jízdy připoután bezpečnostním pásem nebo užít ochrannou přilbu, dle § 125c odst. 1 písm. k) silničního zákona
 • přestupku spočívajícím v překročení nejvyšší dovolené rychlosti při řízení vozidla dle § 125c odst. 1 písm. f) bod 2, 3 a 4 silničního zákona
 • přestupku spočívajícím v držení hovorového či záznamového zařízení při řízení vozidla rukou nebo jinou částí těla, dle § 125c odst. 1 písm. f) bod 1 silničního zákona
 • z přestupku spočívajícím v porušení povinnosti zastavit při řízení vozidla vozidlo na signál, který přikazuje zastavit vozidlo, nebo na pokyn „Stůj!“, daný při řízení nebo usměrňování provozu na pozemních komunikacích osobou k tomu oprávněnou, dle § 125c odst. 1 písm. f) bod 5 silničního zákona, nebo porušení povinnosti respektovat dopravní značku P6, „Stůj, dej přednost v jízdě!“, dle § 125c odst. 1 písm. k) silničního zákona
 • přestupku spočívajícím v předjíždění v místě, kde je tak místní, obecnou či přechodnou úpravou, zakázáno, dle § 125c odst. 1 písm. f) bod 7, písm. k) silničního zákona
 • přestupku spočívajícím v neoprávněném vjetí na železniční přejezd v případech, kdy je to zakázáno, dle § 125c odst. 1 písm. f) bod 9, písm. k) silničního zákona
 • přestupku spočívajícím v nezastavení vozidla před přechodem pro chodce v případech, kdy je řidič povinen tak učinit, dle § 125c odst. 1 písm. f) bod 6 silničního zákona
 • přestupku spočívajícím v řízení vozidla, na kterém není umístěna registrační značka, dle § 125c odst. 1 písm. a) bod 1 silničního zákona
 • přestupku spočívajícím v řízení vozidla, jehož registrační značka je zakryta, nečitelná nebo upravena, dle § 125c odst. 1 písm. a) bod 2 silničního zákona
 • přestupku spočívajícím v neoprávněném zastavení či stání vozidla dle § 125c odst. 1 písm. k) silničního zákona
 • přestupku spočívajícím v řízení vozidla, které je technicky nezpůsobilé k provozu na pozemních komunikacích tak závažným způsobem, že bezprostředně ohrožuje ostatní účastníky provozu na pozemních komunikacích, dle § 125c odst. 1 písm. a) bod 3 silničního zákona
 • přestupku spočívajícím nedání přednosti v jízdě při řízení vozidla v případech, kdy je tak povinen učinit, dle § 125c odst. 1 písm. f) bod 8 silničního zákona
 • všech správních deliktů dle § 125f silničního zákona

II.
ROZSAH POJISTNÉHO KRYTÍ

Pojišťovna se zavazuje, v případě splnění podmínek stanovených těmito pojistnými podmínkami, uhradit za pojištěného pokutu ve výši uložené správním orgánem v případě, že je tato pravomocně uložena a není možné, anebo pojišťovna nemá v úmyslu, využít ve věci další opravné prostředky.

Dále se pojišťovna zavazuje, že v případě poskytnuté obhajoby v řízení o správním deliktu nebo v následném soudním řízení, uhradí související náklady, tj. soudní poplatky a náhrady nákladů právního zastoupení, které pojišťovna realizuje prostřednictvím svých zaměstnanců nebo smluvních partnerů.

III.
POVINNOSTI POJIŠTĚNÉHO

Pojištěný je povinen zejména:

 • Umožnit pojišťovně zastupovat obviněný subjekt a odvrátit tak nutnost platby pojistného plnění
 • Veškeré pojištěnému, či jinému subjektu, který je pro jednání obviněného obviněn, doručené písemnosti postoupit pojišťovně ve lhůtě dvou dnů; tato povinnost se vztahuje i pro písemnosti doručené za použití institutu náhradního doručení („fikce doručení“). V takovém případě lhůta počíná běžet dnem následujícím po dni, kdy de iure došlo k doručení písemnosti
 • Udělit pojišťovně, nebo pojišťovnou určenému subjektu, procesní plnou moc
 • Veškeré vlastní úkony v řízení konzultovat s pojišťovnou a řídit se jejími pokyny
 • Nevyjadřovat se ke spáchanému přestupku u orgánu policie, obecní policie, nebo správního orgánu.

IV.
VÝLUKY

Pojišťovna pojistné plnění neposkytne, měl-li být přestupek, na který by se jinak působnost pojištění vztahovala, spáchán v souvislosti s požitím alkoholických nápojů či jiné návykové látky. Odmítne-li se pojištěný podrobit vyšetření, zda při řízení vozidla nebyl ovlivněn alkoholem nebo jinou návykovou látkou, má se za to, že alkoholem či návykovou látkou ovlivněn byl.

Pojišťovna pojistné plnění neposkytne, měl-li přestupek, na který by se jinak působnost pojištění vztahovala, být spáchán v době, kdy pojištění nebylo sjednáno, nebylo uhrazeno, bylo uhrazeno právě toho dne, nebo uplynula doba pojistného období. Pojištění je platné ode dne následujícího po dni, kterého bylo na účet pojišťovny připsáno pojistné v pojišťovnou stanovené výši, a platí po dobu jednoho kalendářního roku.

V.
AKCEPTACE

Tyto pojistné podmínky jsou závazné pro pojištěného i pro pojišťovnu; pojištěný odesláním pojistného na účet pojišťovny akceptuje tyto pojistné podmínky i stanovy pojišťovny.

Nakupte dárkový poukaz
pro vaše nejbližší

Objednat poukaz