Pojistné podmínky tarifu FULL HOUSE - PojisteniNaPokuty.cz

Pojistné podmínky

Motoristické vzájemné pojišťovny (dále jen „pojišťovna“), pojistný tarif full house

I.
VYMEZENÍ PŮSOBNOSTI POJIŠTĚNÍ

Pojištění se vztahuje na veškeré případy, kdy je pojištěný podezřelý ze spáchání jakéhokoli přestupku dle silničního zákona v souvislosti s řízením motorového vozidla, jehož celková hmotnost nepřevyšuje 3 500 kg.

II.
ROZSAH POJISTNÉHO KRYTÍ

Pojišťovna se zavazuje, v případě splnění podmínek stanovených těmito pojistnými podmínkami, poskytnout pojištěnému pojistné plnění, spočívající v úhradě nákladů obhajoby, nebo zajištění obhajoby, dle volby pojišťovny, v případě, je-li pojištěný obviněn ze spáchání přestupku proti bezpečnosti a plynulosti silničního provozu, je-li předmětný přestupek předmětem pojištění a není-li z působnosti pojištění vyloučen, případně uhradit související náklady, tj. soudní poplatky a náhrady nákladů právního zastoupení, které pojišťovna realizuje prostřednictvím svých zaměstnanců nebo smluvních partnerů.

III.
POVINNOSTI POJIŠTĚNÉHO

Pojištěný je povinen zejména:

  • Umožnit pojišťovně zastupovat obviněný subjekt a odvrátit tak nutnost platby pojistného plnění
  • Veškeré pojištěnému, či jinému subjektu, který je pro jednání obviněného obviněn, doručené písemnosti postoupit pojišťovně ve lhůtě dvou dnů; tato povinnost se vztahuje i pro písemnosti doručené za použití institutu náhradního doručení („fikce doručení“). V takovém případě lhůta počíná běžet dnem následujícím po dni, kdy de iure došlo k doručení písemnosti
  • Udělit pojišťovně, nebo pojišťovnou určenému subjektu, procesní plnou moc
  • Veškeré vlastní úkony v řízení konzultovat s pojišťovnou a řídit se jejími pokyny
  • Nevyjadřovat se ke spáchanému přestupku u orgánu policie, obecní policie, nebo správního orgánu

IV.
VÝLUKY

Pojišťovna pojistné plnění neposkytne, měl-li přestupek, na který by se jinak působnost pojištění vztahovala, být spáchán v době, kdy pojištění nebylo sjednáno, nebylo uhrazeno, bylo uhrazeno právě toho dne, nebo uplynula doba pojistného období. Pojištění je platné ode dne následujícího po dni, kterého bylo na účet pojišťovny připsáno pojistné plnění v pojišťovnou stanovené výši, a platí po dobu jednoho kalendářního roku (v případě roční platby).

Pojistné plnění dále nebude poskytnuto v následujících případech:

  • Měl-li být přestupek spáchán v souvislosti s požitím alkoholu nebo jiné návykové látky, nebo odmítne-li se pojištěný podrobit zjištění, zda byl při řízení vozidla pod vlivem alkoholu nebo jiné návykové látky
  • Měl-li být přestupek spáchán v souvislosti s dopravní nehodou
  • Nebyl-li obviněný oprávněn řídit motorová vozidla (není držitelem příslušné skupiny či podskupiny, nebo byl-li mu řidičský průkaz zadržen).

V.
PLATEBNÍ PODMÍNKY A ČASOVÁ PŮSOBNOST POJIŠTĚNÍ

Pojištění je platné v pojistném období. Pojistným obdobím se rozumí období, na které bylo pojištění sjednáno, a za které bylo zaplaceno. Pojistné období počíná plynout následujícím dnem po připsání pojistného na účet pojišťovny a trvá jeden rok, a to i v případě měsíčních splátek.

Z pojistného krytí se vylučují ty pojistné události, k jejichž vzniku došlo dne, ke kterému byl pojištěný v prodlení s úhradou pojistného, nebo v období, za které nebylo pojistné uhrazeno, a to i v případě, kdy je pojistné uhrazeno dodatečně. Z pojistného krytí se vylučují veškeré pojistné události, a to i ty, k jejichž vzniku došlo v minulosti, je-li pojištěný v prodlení s úhradou pojistného.

VI.
ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

Tyto pojistné podmínky jsou závazné pro pojištěného i pro pojišťovnu; pojištěný poukázáním pojistného na účet pojišťovny akceptuje tyto pojistné podmínky i stanovy pojišťovny.

V otázkách neupravených těmito pojistnými podmínkami se právní vztah mezi pojišťovnou a pojištěným řídí stanovami pojišťovny, zveřejněnými ve Sbírce listin.

Nakupte dárkový poukaz
pro vaše nejbližší

Objednat poukaz