Pojistné podmínky tarifu FULL HOUSE - PojisteniNaPokuty.cz

Pojistné podmínky tarifu full house

Motoristické vzájemné pojišťovny, IČ: 02086166 se sídlem Praha 1, Nové Město, Václavské náměstí 832/19, (dále jen „pojišťovna“), pojistný tarif full house

I.
VYMEZENÍ PŮSOBNOSTI POJIŠTĚNÍ

Pojištění se vztahuje na veškeré případy, kdy je pojištěný podezřelý ze spáchání jakéhokoli přestupku nebo jiného správního deliktu dle silničního zákona v souvislosti s řízením motorového vozidla, jehož celková hmotnost nepřevyšuje 3 500 kg.

II.
ROZSAH POJISTNÉHO KRYTÍ

Pojišťovna se zavazuje, v případě splnění podmínek stanovených těmito pojistnými podmínkami, uhradit za pojištěného pokutu ve výši uložené správním orgánem v případě, že je tato pravomocně uložena a není možné, anebo pojišťovna nemá v úmyslu, využít ve věci další opravné prostředky.

Dále se pojišťovna zavazuje, že v případě poskytnuté obhajoby v řízení o správním deliktu nebo v následném soudním řízení, uhradí související náklady, tj. soudní poplatky a náhrady nákladů právního zastoupení, které pojišťovna realizuje prostřednictvím svých zaměstnanců nebo smluvních partnerů.

III.
POVINNOSTI POJIŠTĚNÉHO

Pojištěný je povinen zejména:

  • Umožnit pojišťovně zastupovat obviněný subjekt a odvrátit tak nutnost platby pojistného plnění.
  • Veškeré pojištěnému, či jinému subjektu, který je pro jednání obviněného obviněn, doručené písemnosti postoupit pojišťovně ve lhůtě dvou dnů; tato povinnost se vztahuje i pro písemnosti doručené za použití institutu náhradního doručení („fikce doručení“). V takovém případě lhůta počíná běžet dnem následujícím po dni, kdy de iure došlo k doručení písemnosti
  • Udělit pojišťovně, nebo pojišťovnou určenému subjektu, procesní plnou moc
  • Veškeré vlastní úkony v řízení konzultovat s pojišťovnou a řídit se jejími pokyny
  • Nevyjadřovat se ke spáchanému přestupku u orgánu policie, obecní policie, nebo správního orgánu

IV.
VÝLUKY

Pojišťovna pojistné plnění neposkytne, měl-li přestupek, na který by se jinak působnost pojištění vztahovala, být spáchán v době, kdy pojištění nebylo sjednáno, nebylo uhrazeno, bylo uhrazeno právě toho dne, nebo uplynula doba pojistného období. Pojištění je platné ode dne následujícího po dni, kterého bylo na účet pojišťovny připsáno pojistné v pojišťovnou stanovené výši, a platí po dobu jednoho kalendářního roku.

Pojistné plnění dále nebude poskytnuto v následujících případech:

  • Měl-li být přestupek spáchán v souvislosti s požitím alkoholu nebo jiné návykové látky, nebo odmítne-li se pojištěný podrobit zjištění, zda byl při řízení vozidla pod vlivem alkoholu nebo jiné návykové látky.
  • Měl-li být přestupek spáchán v souvislosti s dopravní nehodou
  • Nebyl-li obviněný oprávněn řídit motorová vozidla (není držitelem příslušné skupiny či podskupiny, byl-li mu řidičský průkaz zadržen).

V.
AKCEPTACE

Tyto pojistné podmínky jsou závazné pro pojištěného i pro pojišťovnu; pojištěný odesláním pojistného na účet pojišťovny akceptuje tyto pojistné podmínky i stanovy pojišťovny.

Nakupte dárkový poukaz
pro vaše nejbližší

Objednat poukaz